ประกาศผลรางวัล

รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer-X
มูลค่ารางวัลละ 53,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รหัสซีล
1. 064183XXXX
นพรัตน์ ลัทธิการ
awtb7z9h5a

ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท
มูลค่ารางวัลละ 28,200 บาท จำนวน 10 รางวัล
(ราคาทอง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รหัสซีล
1. 089877XXXX
ฟารีดา มะลี
DYLDWF4WJC
2. 084043XXXX
วีรพงษ์ ฐาปนวงศ์กุล
Accdkxt69w
3. 087758XXXX
วนิดา กิตติชัยการ
AZZD627UFE
4. 080919XXXX
กวาง ภัณการ
A5NBALZ05K
5. 061968XXXX
ธีระพัฒน์ จันทร์ศรีนวล
8B6BJLAFWB
6. 063498XXXX
สำราญ หลินศรี
8TZBZ39YXH
7. 083150XXXX
วศิณี ทองคำ
E6ldw237mw
8. 082605XXXX
องอาจ คล้ายทอง
6t6b1pr3d7
9. 092469XXXX
วิภาดา กิตติศักดิ์นาวิน
AZKB7KRH7X
10. 065501XXXX
กฤตเมธ มานะศิลป์
69ldneumey

บัตร PTT Station Privilege Card
มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รหัสซีล
1. 081053XXXX
นูรฮายาตี ปาตง
Dp1bkl2u86
2. 089837XXXX
วิภาวัลย์ เหล่าวีรพงษ์
83TBWXZLHM
3. 097284XXXX
นิตญา วงค์เครือสอน
E9kbz1598w
4. 097078XXXX
ธมนวรรณ แสงท่านั่ง
awtbz1t7pp
5. 086071XXXX
คำรณ เทียนขำ
Zzbbnj957f
6. 088268XXXX
พวงผกา กิ่งก่ำ
69lbwmkn6d
7. 087302XXXX
วรเชษฐ์ สารกาศ
6jtf9ck1xm
8. 082285XXXX
เพ็ญ ชุมสม
DTRDDPU705
9. 064296XXXX
สรัญญา เลี่ยงคล้าย
DHYBFMTFY4
10. 080846XXXX
ปิยะนัฎ ดิษฐ์เสน
8kzbf6ul90
11. 089800XXXX
กิตติพล เหลืองทอง
Zatbeamlj4
12. 097271XXXX
อดิศักดิ์ ยุทธมงคล
A5NBA618MZ
13. 064073XXXX
ธนายุทธ อิ่มเอม
Alkbehlfta
14. 089556XXXX
สนั่น​ ​คดีโลก​
6lpd7l2d1x
15. 091665XXXX
เกียรติรัตน์ ตรงธงศักดิ์
Accfnrj7ry
16. 081957XXXX
เอกชัย​ เวศยาสิรินทร์
DJRDCA1E1E
17. 099623XXXX
สิรินาถ กิตติกรวัฒนา
Atnb9tbnzz
18. 083317XXXX
อภิษฐา เบญจตานนท์
Azzd66du7j
19. 092953XXXX
อภิชา ว่องทะเล
8kzb945at7
20. 087166XXXX
ยุพิน สามงามเสือ
a3rd6w1c7m

รางวัลที่ 4 บัตร PTT Station Privilege Card
มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 50 รางวัล
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รหัสซีล
1. 093150XXXX
ตฤพนธ์ แสงบุดดี
ZRKBJJCN5P
2. 080524XXXX
วรรณี ฝันเสียน
DTRFE6BK6E
3. 089930XXXX
กิตติลาภ จรูญจินดากุล
8kzf1c68kt
4. 082781XXXX
ปลายฝัน นาวีพัฒนา
6PHB1MEUJ1
5. 098052XXXX
ศรินภัสร์ ศุภจิตวิวัฒน์
DHYBWMTEM6
6. 080642XXXX
พลากร พรหมมา
ABkBWXYCTY
7. 062798XXXX
ภัทรวดี มีศิลป
E5RFDREJZW
8. 082949XXXX
อรพิน แซ่ลี้
Zkpbke2k3f
9. 062627XXXX
ชูเชิด​ พรหมงาม
Alkdjj6e1m
10. 064246XXXX
ชัญญาภัทร์ วัฒนปรีชา
6PHBKR9Y8Z
11. 086551XXXX
นงลักษณ์ อึ้งสิทธิพูนพร
AZCBEUE0EF
12. 080426XXXX
Songkan Chaichaya
AZUJZ3BB2U
13. 083516XXXX
นันทพร ปันแสน
65hb9dxuwh
14. 081595XXXX
พิเชษฐ กะรัตน์
6lpdk0nj6a
15. 099614XXXX
ชนะ โชติวรรณ
Alkbe9la5j
16. 095172XXXX
จำรูญ นิ่มพญา
Zc2dchxtz9
17. 080124XXXX
สุพรรษา เตจ๊ะน้อย
6PADJEUZ5Y
18. 061694XXXX
พรพิรัต อุทรักษ์
EBBBC24DXE
19. 095956XXXX
วิภานารี เครือตระกูล
6lpd8rbap9
20. 087675XXXX
สุภานันท์​ ปั้นสนิท
AYPB1C3U9H
21. 083611XXXX
สมศรี ทิพย์ศรี
AWTB1TZRP9
22. 094423XXXX
ทัศนัย ทนันชัย
A5NBEYK6RB
23. 094354XXXX
สุรีมาศ​ ใจแจ้ง
A89bnrpeze
24. 099615XXXX
วัสสิกุล วรุณเกศ
ARRB84J46P
25. 063669XXXX
ปนิตา ถนัดกิจภัทราวุธ
8KZB6XT3YT
26. 089611XXXX
มนัญญา ศิริคณากุล
A5cbjfamyl
27. 089707XXXX
คุณิตา วัตุยา
Zc1be6td21
28. 081577XXXX
อาทิตย์ เมืองจินดา
85TD92A1DB
29. 098196XXXX
พีรกานต์ เงินน้อย
8B6B11M8D9
30. 086573XXXX
จันทรา ยอดมนต์
ZPLDJLCP3L
31. 065261XXXX
ทรงวรรณ เติมมธุรพจน์
Atcbaj8wfx
32. 095848XXXX
นวาพร เชียงทอง
65hd9p2ry5
33. 081345XXXX
นเรศ พุ่มพวงผล
66YDC4AWUN
34. 098656XXXX
นุกูล เกตุแก้ว
AWTB9FFAKX
35. 080195XXXX
ประยงค์ ทับทิมแสง
A3RDJ027LU
36. 095970XXXX
สายชล นิลสนธิ
AWTDEBJ6UT
37. 089217XXXX
เสาวลักษณ์ ตรีกระจ่างวงศ์
89pbcexhr8
38. 061621XXXX
อนุสรา รุ่งกำจัด
Z5PD8PXMLA
39. 095497XXXX
ธนกานต์ แสงนาค
AbmdW09luc
40. 063578XXXX
เตชิต​ แซ่หว้า​
A5ND9JFT5U
41. 092678XXXX
วรรนิดา พันพา
ACPBE9A4XJ
42. 097160XXXX
พงศกร ทองสองแก้ว
tn6ba30ud2
43. 098054XXXX
ทนง ใจเอื้อ
ALKDD3C97K
44. 084756XXXX
อนันต์ ปันแสน
65hd91px0f
45. 081451XXXX
ธันวา อุดพ้วย
6lpbd30zh3
46. 090978XXXX
จุฑาทิพย์ กิติกรเศรษฐ์
8b6fcbc9j6
47. 063994XXXX
ปาริสา รัตนประพันธ์
Azufcxrcmz
48. 095823XXXX
ประสงค์ หาญชนะชัย
ABMBD06RMM
49. 084047XXXX
บงกช กาบสีลา
6pzbn9cwjc
50. 089002XXXX
สุชินชัย มานัส
Azkbdybf81

รางวัลที่ 5 บัตร OR Gift Card
มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รหัสซีล
1. 087895XXXX
วิโรจน์ โสภีพันธ์
Dh6bdy4rar
2. 061423XXXX
ณฐมน ขำไชโย
AWTBAW4HW7
3. 098812XXXX
จารุวรรณ ฟูแสง
6LPBC4H3NN
4. 099490XXXX
อีชันปั่น จันดี
APYBFH94TD
5. 063361XXXX
ปฏิภาณ ไปป่า
8tzbefnu0c
6. 089000XXXX
จรินทร์ ฉิมสุนทร
ZLBD9CEH7D
7. 080220XXXX
มนตรี บุญชิต
A89DZ0R8XM
8. 064213XXXX
ฟาตีม๊ะห์ ดาราโชติ
tb5daxxamz
9. 064535XXXX
วรรณา ปัตตานี
Azubkl99la
10. 084039XXXX
พรนภา ท้วมวงษา
Accdjhdpf2
11. 098830XXXX
สุนทรี ลิขิตชัชวาลกุล
A5NBW5ZDWU
12. 089156XXXX
กรินทร์วัฒน์ ฤกษ์มณีมงคล
Zzbbj586zh
13. 099442XXXX
หยาด สิงห์ใส
ZZRBEHE5P1
14. 083196XXXX
ศุภชัย ทวีกิจรุ่งเรือง
AY6DN0BXP7
15. 095306XXXX
บัณฑิต​ คองกุ่ย
ZZBBABZ7BB
16. 085999XXXX
ปฏิญญา ไทรงาม
TZAF9N9NFT
17. 095449XXXX
ธนโชติ คงดี
6lpb77mc55
18. 061619XXXX
ชนมณี คุณะดิลก
AWTD99U9XF
19. 083428XXXX
ชลอ จันทร์หอม
ATNFKKK034
20. 099469XXXX
เฟิร์นวัน ตัณสุเทพ
ATND6UUDEZ
21. 063174XXXX
โสภณ พันสี
AP8B91A3PR
22. 089614XXXX
แหลมทอง​ พึ่งทัด
ATUBFDZDYN
23. 081293XXXX
สมยศ เฉลิมฤทธิ์
ZLBDKUME52
24. 063870XXXX
ประกายทิพย์ เอี่ยวสานุรักษ์
awtbnfuukn
25. 093165XXXX
กนกวรรณ ขำอินทร์
8B6B88FXZL
26. 063664XXXX
นิราภร​ จักกร
6LPDEY40H0
27. 065426XXXX
นิชนันท์ รอบรู้
8b6d1xjxtx
28. 082190XXXX
ณิชกานต์ ฟองแก้ว
65HD87EJZ3
29. 089935XXXX
เสาวลักษณ์​ วิจิตร​สมบัติ​
85TDDWEA3E
30. 092940XXXX
รัชภูมิ เฟื่องแดง
6lpbz2j772
31. 087281XXXX
เกษมศักดิ์ ศิริธานนท์
TPMB6YM44J
32. 093178XXXX
สราวุธ เทียนไทย
epjfwe0rkj
33. 084805XXXX
สนั่น เจี้ยงกลับ
Awtbdbc3l0
34. 061505XXXX
ทิชากร จิรัฐิติเจริญ
a99bd47b7z
35. 094365XXXX
สิงห์ขรณ์ นนทะภา
E6Db7786tn
36. 098292XXXX
เจนจิรา แสงจันดา
ZC2DAY4MJ0
37. 096890XXXX
ศิริพจน์ แซ่เตียว
Aykdf40j6x
38. 098965XXXX
นิสรีน หะยีแวนิ
dp2be6ym05
39. 085029XXXX
วิโรจน์ อุทัย
6PAB8KF3HX
40. 081913XXXX
ละเอื้อง บุญมาก
Awtd7lmd3w
41. 091576XXXX
คมคาย บัวคอม
A5ndkam8pl
42. 088265XXXX
บุญสม คงเร่งดี
Ezld79hyl4
43. 061576XXXX
บุญผ่าน ปิยะดา
AWTD1PH2JX
44. 099160XXXX
วรรณพร สันหยี
TUNB81YURT
45. 088546XXXX
สากล ศรีม่วงสุข
6utd84c7k7
46. 093386XXXX
เด่นชัย สิริคุณากร
E6DB8PBHTE
47. 089210XXXX
สุวรรณ​ณี​ คง​สุภาพ​ศิริ​
AYKB1HEZDF
48. 099338XXXX
พลับพลึง มณีจินดา
862dcueuta
49. 089896XXXX
ศรัณภัสร์ อุดมจิระโรจน์
awtf9wenk6
50. 084979XXXX
ณัชชุกร จันทมูล
AYKB8WK3pB
51. 098262XXXX
เซี่ยมเจ็ง คงสุภาพศิริ
AYKBD01UP0
52. 087187XXXX
สวัสดิ์ หมุดคำ
6lpd1eycue
53. 097262XXXX
จินตนา ศิริธรรม
azzbe29bwf
54. 084597XXXX
ฤทธิชัย อินจันทร์
ZKPB1R1DFU
55. 096536XXXX
ศักดา ซาฟีอี
ACpBCKBJHL
56. 093136XXXX
ปัญญา น่วมเกิด
ZC1BJPEJMM
57. 099451XXXX
พิษณุ นุชบ้านป่า
AWTBADYPLA
58. 089636XXXX
ทรงพล สุภาอินทร์
69ldj465n2
59. 081272XXXX
ธนพล อินสว่าง
AZZBF3Z2FK
60. 063738XXXX
อุดม ปินตาติ๊น
6LPBKJXYBR
61. 093291XXXX
กรวรรณ มาเรียน
69lB6f7tk8
62. 083555XXXX
อรุโณทัย ตางจงราช
A5ND8D9DMN
63. 081582XXXX
กาญจนนิศา กิตติกรวัฒนา
Atcbwa64zb
64. 080120XXXX
พวงเพ็ชร รามสูต
6LPDZ21U84
65. 080523XXXX
ศักดิ์ดนัย จันทร์กรูด
TPCBJC2XX8
66. 086283XXXX
ทรงศักดิ์ สมทรง
TKAFJAEU8F
67. 095790XXXX
วิทยา อาจศัตรู
A5NB1PJ8AD
68. 063726XXXX
นัธวัฒน์ ทีปไพบูลย์
Awtbn5lb9c
69. 089441XXXX
จิระเดช ผกาสีทอง
A5NBN9FBD0
70. 086406XXXX
นิธิศ เจิมแพทย์จรรยา
ArRd7t91pa
71. 090973XXXX
กานต์ธิดา โกมลเสน
ALKDC7XRF5
72. 097236XXXX
ธนิวรา ใจชุ่ม
6lpf1y36rm
73. 088410XXXX
ณัฐสุดา ตุ้ยเครือ
6LPBDWEW5Y
74. 087036XXXX
วรรณี ศรีทุมมา
8tzbdk9k8e
75. 098795XXXX
ชัยพร พิทักษ์โกศล
ZN5D6A1Y24
76. 095112XXXX
กฤษณะ ต้นงาม
A89DC94CT3
77. 081981XXXX
วาสนา เชิญผึ้ง
AYKDEMXWCA
78. 081559XXXX
ศราวุธ​ กันยะมี
6rbd6zf7y3
79. 097921XXXX
พัฒน์ ราชสุวรรณ์
A89DKF8TN0
80. 081385XXXX
จันทร์เพ็ญ ชัยสง
ApyD64D718
81. 086201XXXX
อุบลรัตน์ ใจมล
Zdbbndfyur
82. 081060XXXX
ฟ้าใส เจริญราช
89PBAD4X42
83. 083847XXXX
สมพงษ์ ปฐมปุริมานุกูล
a99bz3bel3
84. 061684XXXX
ปภาภัสสร์ หล้าแพร่
6jpdepepf2
85. 081789XXXX
อรุณ เอี่ยมปทุมมาลย์
ECLB60D66M
86. 062006XXXX
อินทร กุฎีรัตน์
ACPBWDN50N
87. 093971XXXX
ศกุระ คงนิ่ม
awtb806url
88. 080691XXXX
โสภา ศรีเทพ
DC8B865Y0L
89. 082089XXXX
ชานิตา ทิมรอด
ZRKB92Z9M7
90. 090417XXXX
อนันต์ สิงห์โคกกรวด
Ab7b131zjh
91. 086111XXXX
อัมรินทร์ คำลี
ZC2DA7K7E6
92. 089451XXXX
สุเชษฐ์ ภูมิวัฒนะ
EKRBWF1ZWB
93. 081835XXXX
สมชาย จิตต์ศรีสุนันท์
AZZDFEZNLH
94. 087968XXXX
ประเวศ เพ้งหล้ง
DYTBF4DMAY
95. 089612XXXX
สุมาลี เปี่ยมรุ่งเรือง
Atubc2xwmu
96. 063574XXXX
แสงระวี​ สีกา
6utd9ec049
97. 087915XXXX
ชรัญฎา กันอิน
Eumb1mwk9f
98. 097923XXXX
นัสรียา หาหลัง
DZTD9RZ7Z7
99. 099289XXXX
มธุรส กาญจนวิไล
ALKB672H95
100. 098847XXXX
เดชา สุขเมือง
AZKBD3FD5L