เงื่อนไขและกติกา

วิธีการร่วมสนุก

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ผู้ที่มีสัญชาติไทย อาศัยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และเป็นผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม ปตท. ขนาด 4, 7 ,11 (Composite), 15 และ 48 กิโลกรัม ที่มีซีลพลาสติกสีทอง (ซึ่งมีซีลอยู่ที่ถังก๊าซหุงต้มในช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม) และร่วมรายการโดยทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านทาง microsite ที่ www.pttlpgluckydraw.com ให้ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

1.1 ชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชน
1.2 อำเภอ-จังหวัดตามภูมิลำเนา
1.3 หมายเลขโทรศัพท์
1.4 ประเภทการใช้งานถังก๊าซ
1.5 รหัส 10 หลักบนฝาซีลสีทอง
1.6 เบอร์โทรศัพท์ของร้านค้าก๊าซที่เป็นผู้จำหน่ายก๊าซหุงต้ม ปตท.

สามารถเข้าร่วมรายการได้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น. โดยรหัสซีล 1 รหัส จะสามารถส่งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 รายชื่อเท่านั้น จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลชื่อ นามสกุล และ รหัส 10 หลักบนฝาซีลสีทองของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษออกมาเป็นชิ้นส่วนรวบรวมชิ้นส่วน ในขนาดที่เท่ากัน มารวมจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีต่อไป

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 3 ได้แก่
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer-X มูลค่ารางวัลละ 53,000 บาท จำนวน 1 รางวัลต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง รวมจับรางวัล 3 ครั้ง จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 159,000 บาท และ รางวัลสำหรับร้านค้าก๊าซ รถจักรยานยนต์ All New Honda Wave110i 2021 รุ่นสตาร์ทมือ ดิสก์เบรก ล้อซี่ลวด มูลค่ารางวัลละ 41,800 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง รวมจับรางวัล 3 ครั้ง จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 125,400 บาท
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 28,200 บาท จำนวน 10 รางวัลต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง รวมจับรางวัล 3 ครั้ง จำนวนรวม 30 รางวัล รวมมูลค่า 846,000 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564) และ รางวัลสำหรับร้านค้าก๊าซ รถจักรยานยนต์ All New Honda Wave110i 2021 รุ่นสตาร์ทมือ ดิสก์เบรก ล้อซี่ลวด มูลค่ารางวัลละ 41,800 บาท จำนวน 10 รางวัล ต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง รวมจับรางวัล 3 ครั้ง จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 1,254,000 บาท
รางวัลที่ 3 บัตร PTT Station Privilege Card มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 20 รางวัลต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง รวมจับรางวัล 3 ครั้ง จำนวนรวม 60 รางวัล รวมมูลค่า 180,000 บาท
รางวัลที่ 4 บัตร PTT Station Privilege Card มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 50 รางวัลต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง รวมจับรางวัล 3 ครั้ง จำนวนรวม 150 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท
รางวัลที่ 5 บัตร OR Gift Card มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัลต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง รวมจับรางวัล 3 ครั้ง จำนวนรวม 300 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 4
รางวัลที่ 1 ทองคำน้ำหนัก 1 กิโลกรัม มูลค่ารางวัลละ 1,849,920 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,849,920 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564) และ รางวัลสำหรับร้านค้าก๊าซ รถจักรยานยนต์ All New Honda Wave110i 2021 รุ่นสตาร์ทมือ ดิสก์เบรก ล้อซี่ลวด มูลค่ารางวัลละ 41,800 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 41,800 บาท
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 10 บาท มูลค่ารางวัลละ 282,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 1,410,000 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564) และ รางวัลสำหรับร้านค้าก๊าซ รถจักรยานยนต์ All New Honda Wave110i 2021 รุ่นสตาร์ทมือ ดิสก์เบรก ล้อซี่ลวด มูลค่ารางวัลละ 41,800 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 209,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 141,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,410,000 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564) และ รางวัลสำหรับร้านค้าก๊าซ รถจักรยานยนต์ All New Honda Wave110i 2021 รุ่นสตาร์ทมือ ดิสก์เบรก ล้อซี่ลวด มูลค่ารางวัลละ 41,800 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 418,000 บาท
รางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer-X มูลค่ารางวัลละ 53,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 1,060,000 บาท และ รางวัลสำหรับร้านค้าก๊าซ รถจักรยานยนต์ All New Honda Wave110i 2021 รุ่นสตาร์ทมือ ดิสก์เบรก ล้อซี่ลวด มูลค่ารางวัลละ 41,800 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 836,000 บาท
รางวัลที่ 5 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 28,200 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 846,000 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)

*หมายเหตุ ร้านค้าก๊าซจะได้รับรางวัลก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1. เป็นร้านที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2. เป็นร้านที่จำหน่ายก๊าซให้ผู้โชคดีรางวัลรายเดือน ครั้งที่ 1 - ครั้ง 3 เฉพาะ รางวัลที่ 1 และ รางวัลที่ 2
3. เป็นร้านที่จำหน่ายก๊าซให้ผู้โชคดีรางวัลใหญ่ ครั้งที่ 4 เฉพาะ รางวัลที่ 1, 2, 3 และ รางวัลที่ 4
4. หากพบว่าเบอร์โทรศัพท์ร้านค้าก๊าซเป็นของโรงบรรจุก๊าซที่เป็นผู้แทนจำหน่ายของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โรงบรรจุก๊าซในการได้รับรางวัล

รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ 678 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,245,120 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

กำหนดการร่วมสนุก

เริ่มรายการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น. และกำหนดจับรางวัลดังนี้

ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น. จับรางวัลในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ทาง Microsite www.pttlpgluckydraw.com Facebook page : "จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท." และ Line Official Account OR เวลา 18.00 น. โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ

ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. จับรางวัลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ทาง Microsite www.pttlpgluckydraw.com Facebook page : "จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท." และ Line Official Account OR เวลา 18.00 น. โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ

ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.จับรางวัลในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ทาง www.pttlpgluckydraw.com Facebook page : "จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท." และ Line Official Account OR เวลา 18.00 น. โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ

ครั้งที่ 4 สำหรับผู้ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.จับรางวัลในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทาง www.pttlpgluckydraw.com Facebook page : "จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท." และ Line Official Account OR เวลา 18.00 น. โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ

*หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป ยกเว้นการจับรางวัล ครั้งที่ 4 ทางบริษัทฯ จะนำชิ้นส่วนจากการจับรางวัลในครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 3 มารวมจับรางวัลใหญ่หาผู้โชคดีในครั้งที่ 4

สถานที่จับรางวัล ณ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555/2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ,ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุดและซีลทองที่มีรหัส 10 หลัก โดยต้องเป็นตัวเลขที่ตรงกับรหัสที่ได้ลงทะเบียนร่วมสนุกในระบบมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการรับรางวัลบริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบ โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัทฯในวันและเวลาทำการภายในระยะ 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
2. กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีอายุไม่ถึง 15 ปี ผู้โชคดีจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
3. ในการจับชิ้นส่วนรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ โดยผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการ
4. ร้านค้าก๊าซที่ผ่านเงื่อนไขมีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับร้านค้าก๊าซได้มากกว่า 1 รางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โชคดีที่ซื้อผ่านร้านค้าก๊าซดังกล่าว
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544
6. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียน ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข , การทุจริต,การลงทะเบียนล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตาม
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
9. พนักงานและครอบครัวของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ /บุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
10. รายการชิงโชคนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือผู้ที่มีสัญชาติไทยและ มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
11. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมากองรวมกันซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นอากาศเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
12. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : "จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท." และโทร. 1365 Contact Center